XYLANH THUỶ LỰC

Hỏi giá
Quy cách sản phẩm

XYLANH THUỶ LỰC

Đườngkínhbêntrongcủa xi-lanhkhí TY XYLANH
Ápsuấtcao Ápsuấtvừa Ápsuấtthấp
40 28 22.4 18
50 35.5 28 22.4
63 45 35.5 28
80 56 45 35.5
100 70 56 45
125 90 70 56
140 100 80 63
150 100 80 65
160 110 90 70
180 125 100 80
200 140 110 90
220 160 125 100
250 180 140 110

Ghichú: Vuilòngchọntùytheoápsuấtsửdụng, quytrìnhsửdụngvàchấtliệuthanhpít-tông
Đơnvị: m/m